Biofizikus Mesterképzési Szak (MSc)

ELTE Természettudományi Kar


Kezdőlap

Felvételi

Képzés

Letöltés

Kapcsolat

A képzés szerkezete

 

A biofizikus mesterszak tanterve a következő szerkezetben épül fel:

tanulmányi területek

kredit

heti óraszám

Alapozó ismeretek (vagy fizika, vagy biológia)

31

31

Szakmai törzsanyag

32

28

Differenciált szakmai anyag

17

17

Szabadon választható tárgyak

10

10

Diplomamunka

30

-

 összesen 

120

86

  • Az alapozó ismeretek célja az, hogy a biofizikai tanulmányokhoz szükséges két alaptudományág közül a fizika, illetve biológia alapismeretekkel érkező hallgatók megszerezhessék a másik tudományág alapismereteit is, amelyekre így együtt épülhet a képzés további része.

  • A szakmai törzsanyag adja a biofizikus mesterszak kötelező tanulmányi területeit kiegészítve a differenciált szakmai anyag választott tantárgyaival.

  • A differenciált szakmai anyag kerete speciális ismeretek megszerzéséhez is alapul szolgálhat, kiegészítve a Fizikai, Biológiai és Kémiai Intézet által meghirdetett speciális előadások, gyakorlatok és szemináriumi foglalkozások évente változó keretét.

  • A szabadon választható tárgyak körét elsősorban a Fizikai és Biológiai Intézet által meghirdetett speciális előadások adják, de tartalmazhat gazdaság- és menedzsmentismereteket, illetve az Egyetem bármely Karán meghirdetett előadásokat is.

  • A biofizikus mesterszak hallgatói diplomamunkájukat a képzés utolsó két félévében készítik el. A diplomamunka témáját a második félév végén kell kiválasztani a Fizikai és Biológiai Intézet által jóváhagyott témák közül. A hallgató a diplomamunka 30 kreditjét három részletben kapja meg: 5 és 10 kreditet a két félév elvégzett munkájáért (szaklaboratóriumi munka), és 15 kreditet a diplomamunka elkészítéséért a munka beadásakor.

Az elméleti tárgyak teljesítése általában vizsgához kötött, kivéve néhány tantárgyat, ahol az évközi teljesítmény alapján lehet a szükséges krediteket megszerezni. A laboratóriumi gyakorlatok elismerése is az évközi munka alapján történik. A szeminárium jellegű oktatásban a sikeres teljesítéshez 45 perces előadásokat kell tartani egy kiválasztott szűkebb szakmai területről. A biofizikus diploma elnyerése záróvizsgához kötött, mely a diplomamunka beadása után egy elméleti tudást felmérő vizsgából és a diplomamunka megvédéséből áll.

Az indítandó biofizikus mesterszakra a természettudományos képzésből elsősorban a fizika és biológia alapszakról várunk hallgatókat. A fizika alapszakot végzetteknek (illetve a bemeneti követelményben meghatározott min. 40 kredit fizika és matematika alapismeretekkel rendelkezőknek) a biológia alapozó ismereteket, a biológia alapszakot végzetteknek (illetve a bemeneti követelményben meghatározott min. 40 kredit biológia és kémia alapismeretekkel rendelkezőknek) pedig a fizika alapozó ismereteket kell elsajátítaniuk 31 kredit értékben. Azon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek a felvételi követelményben előírt kreditekkel, az alapozó képzés mellett, a még hiányzó ismereteiket a mesterszakkal párhuzamosan önképzéssel vagy a szabadon választható, ill. a szak mellett felvehető 10%-nyi kreditkeretük terhére a megfelelő fizika, biológia, matematika és kémia alapszakos tárgyak elvégzésével pótolhatják maximum 20 kredit értékben. Az alapozó  ismeretek, illetve a szakmai törzsanyag tantárgyai kiválthatók olyan már teljesített tantárgyakkal, melyek tematikája jó egyezést mutat ezen tárgyak ismeretanyagával. A kiváltott tantárgyak kreditjeit pótolni kell a differenciált szakmai anyag tantárgyaiból.

 1. Alapozó ismeretek

 1a. Fizika alapozó tantárgyak

tantárgy

félév - heti óraszám

kr

ért

 

1

2

3

4

 

 

Kalkulus I.

2+1

 

 

 

3

v,gy

Vektorszámítás

4+2

 

 

 

6

v,gy

Differenciálegyenletek a fizikában I.

 

2+1

 

 

3

v,gy

A fizika numerikus módszerei I.

 

1+2

 

 

3

v,gy

Általános fizika

4+2

 

 

 

6

v,gy

Termodinamika

 

2+1

 

 

3

v,gy

A statisztikus fizika alapjai

 

2+0

 

 

2

v

Atom- és kvantumfizika

3+2

 

 

 

5

v,gy

összesen

20

11

 

 

31

 

 

1b. Biológia alapozó tantárgyak

tantárgy

félév - heti óraszám

kr

ért

 

1

2

3

4

 

 

Bevezetés az állattanba

4+0

 

 

 

4

v

Bevezetés a növénytanba

2+0

 

 

 

2

v

Bevezetés a biokémiába I.

2+0

 

 

 

2

v

Bevezetés a biokémiába II.

 

0+3

 

 

3

gy

Biokémia és molekuláris biológia I

 

4+0

 

 

4

v

Élettan

2+0

 

 

 

2

v

Élettan gyakorlat

0+3

 

 

 

3

gy

Sejtbiológia

 

2+0

 

 

2

v

Fejlődés- és molekuláris genetika

 

2+0

 

 

2

v

Ökológia

2+0

 

 

 

2

v

Természet és környezetvédelem

 

 

 

2+0

2

v

Szerves kémia

 

3+0

 

 

3

v

összesen

15

14

 

2

31

 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

 

2. Szakmai törzsanyag

tantárgy

félév - heti óraszám

kr

ért

 

1

2

3

4

 

 

Biofizika I.

 

2+0

 

 

2

v

Biofizika II.

 

 

2+0

 

2

v

Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában

 

2+0

 

 

2

v

Kvantitatív modellek a sejt- és fejlődésbiológiában

 

2+0

 

 

3

v

Makromolekulák

 

 

2+0

 

3

v

Biológiai rendszerek statisztikus fizikája

 

 

2+0

 

3

v

Atomok és molekulák fizikája - Biofizika laboratórium (haladó szintű)

 

0+5

 

 

7

gy

Biofizikus szakszeminárium

0+2

 

 

 

2

gy

Géntechnológia és fehérjemérnökség

 

0+4

 

 

4

gy

Bioinformatika

2+3

 

 

 

4

gy

összesen

7

15

6

 

32

 

Jelmagyarázat: kr = kredit; ért = értékelés; v = vizsga; gy = gyakorlati jegy

 

3. Differenciált szakmai anyag

A differenciált szakmai anyagból 17 kreditet kell teljesíteni. Ezek a tantárgyak szolgálnak az alapozó ismeretek, illetve a szakmai törzsanyag esetlegesen kiváltott tantárgyainak kreditpótlására is.

tantárgy

előadás+gyakorlat
(kredit = heti óraszám)

Kalkulus II.

2+1

Biomechanika és biooptika

3+0

Elméleti evolúcióbiológia

3+0

Polimerek és membránok biofizikája

2+0

Az érzékelés biofizikája

2+0

Környezet-biofizika

2+0

Biológiai fizika

4+0

Gráfok a bioinformatikában

2+0

Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában

2+0

Számítógépes képfeldolgozás természettudományos alkalmazásai

2+0

Modern képalkotó technikák a biológiában

2+0

Bioenergetika

2+0

Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai

2+0

Fehérjeszerkezetek elméleti vizsgálata

2+0

Idegrendszeri modellezés

2+0

Fraktálnövekedés

2+0

Biológiai nanostruktúrák

2+0

Szén nanoszerkezetek

2+0

Biológiai nanorendszerek fizikája

2+0

Bioanyagok

2+0

Szerves spektroszkópia

2+0

Természetes szénvegyületek

2+0

Fizikai kémia

3+0

A fehérjekrisztallográfia módszerei

2+0

BioNMR spektroszkópia

3+2

Fehérjék és peptidek térszerkezet-vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel

2+0

Molekuláris informatika

2+2

Kvantumkémiai molekulamodellezés a gyakorlatban

1+1

Szerkezeti bioinformatika

2+0

Elválasztástechnika

2+0

Immunológia I.

2+0

Molekuláris sejtbiológia

4+0

Genetika és populációgenetika

4+0

Biotechnológia - Mikrobiológia

3+0

Molekuláris biológia

2+0

Motorfehérjék

2+0

Makromolekulák molekuláris grafikája

0+2

Szerkezeti bioinformatika

2+2

Bevezetés a rendszerbiológiába

2+0

Neurofiziológia I.

2+0

Neurofiziológia II.

2+0

Neurokémia

2+0

Méréstechnikák a neurobiológiában I.

2+0

Méréstechnikák a neurobiológiában II.

2+0

Elektrofiziológia

2+0

Genomika

2+0

Az eukarióta génműködés szabályozása

2+0

Prokarióta génszabályozás

2+0

A fotoszintézis és evolúciója

2+0

Molekuláris evolúció

2+0

A sejtváz

2+0

Evolúciós ökológia

2+0

Evolúciós játékelmélet

2+0

Enzimmechanizmusok felderítése

1+2

Flouoreszcencia spektroszkópia

1+2

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata

1+1

Szignálfehérjék működésének szerkezeti alapjai

2+0

Fehérje- és genomevolúció

2+0

Molekuláris növénybiológia

3+0

összesen

139